Algemeen

Door zijn aansluiting bij de NBJA toont een jachtarchitect dat hij oog heeft voor het collectieve belang en laat hij zijn betrokkenheid met het beroep zien. Door zijn lidmaatschap draagt hij bij aan de ontwikkeling van het vak, de uitbouw van kennis en vaardigheden en het aanzien van de jachtarchitect. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is het van belang dat de leden van de NBJA zich houden aan de volgende, gezamenlijk afgesproken, gedragsregels.

Gedrag en houding in algemene zin

 1. Leden van de NBJA zullen zich niet inlaten met, of hun naam verbinden aan, projecten die een twijfelachtig karakter hebben.
 2. Leden van de NBJA zullen geen twijfelachtige of ongepaste methoden gebruiken om professioneel werk te verkrijgen en zullen geen financiële vergoeding betalen voor het verkrijgen van zulk werk.
 3. Leden van de NBJA zullen geen misleidende aanbiedingen doen of zich misleidend doen voorkomen middels reclame of op welke manier dan ook.
 4. Leden van de NBJA zullen hun professionele reputatie baseren op de waarde en de kwaliteit van hun dienstverlening.
 5. Leden van de NBJA zullen alleen diensten verlenen in de lijn van hun bekwaamheid.
 6. Leden van de NBJA zijn gehouden zijn/haar kennis en vaardigheden en die van zijn medewerkers op peil te houden. Hij/zij is verplicht tenminste 30 uur per jaar aan bij- en nascholing te besteden.
 7. Leden van de NBJA zijn verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 8. Leden van de NBJA zullen alleen een opdracht aanvaarden indien hij/zij beschikt over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit, dan wel deze van buitenaf inschakelt.
 9. Leden van de NBJA zijn gehouden de opdrachtgever onafhankelijk en deskundig in een vertrouwenspositie als adviseur bij te staan.

  Gedrag en houding tegenover de klant/opdrachtgever – onpartijdigheid

 10. Leden van de NBJA behartigen de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen, in het besef niet alleen verantwoordelijk te zijn jegens de opdrachtgever, maar ook tegenover de samenleving, de omgeving en de collega jachtarchitecten.
 11. Leden van de NBJA zullen de klant of opdrachtgever tijdig informeren over mogelijke zakelijke connecties of belangen welke de onpartijdigheid van de jachtontwerper zou kunnen beïnvloeden bij het tot stand komen van een opdracht.
 12. Leden van de NBJA zullen de door de opdrachtgever als vertrouwelijk verstrekte gegevens als zodanig behandelen.
 13. Leden van de NBJA zullen bij het aanvaarden van een opdracht met de opdrachtgever een overeenkomst sluiten waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect zijn vastgelegd en daarbij de NBJA algemene voorwaarden hanteren.

  Financiële vergoeding

 14. Leden van de NBJA zullen geen compensatie, financieel of anderszins, accepteren dan van één partij, behalve wanneer dit met volle wetenschap en toestemming van alle betrokken partijen gebeurt.

  Omgang met collega-leden en andere jachtarchitecten

 15. Leden van de NBJA zullen geen ontwerpopdrachten aanvaarden en uitvoeren waarvan hem/haar bekend behoort te zijn of bekend is dat het betreffende ontwerp reeds onderwerp is van een project van een ander jachtarchitect/NBJA collega, tenzij de betrokken jachtarchitect/collega vooraf uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven hier geen bezwaar tegen te hebben.
 16. Leden van de NBJA zullen geen oneerlijk concurrentie aangaan met andere leden van de NBJA en met andere jachtarchitecten.
 17. Leden van de NBJA zullen zich niet op krenkende wijze uitlaten over een collega lid of over diens werk.
 18. Leden van de NBJA zullen bij grieven tegen een NBJA lid, zulke grieven uitsluitend tegenover deze collega persoonlijk uiten en indien dit niet het gewenste effect sorteert deze grieven slechts kenbaar maken aan het bestuur van de NBJA, middels het indienen van een klacht, behoudens zijn rechten volgens de wet.

  Gedrag en houding tegenover de NBJA

 19. Leden van de NBJA zullen de goede naam van de NBJA beschermen en zich ten alle tijd onthouden van uitlatingen of handelingen die de naam of de belangen van de NBJA kunnen schaden.